Historia Scepusii, vol. 2: Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918.

Zostavili Martin Homza a Stanisław A. Sroka. Bratislava : Krakov, 2016. 1165 s.,

779 obrázkov,  33 máp, literatúra, tabuľky, index. 

Cena: 150 eur    (Objednávky a informácie: info@postscriptum.sk, 0903442679)

Monumentálne dielo podáva komplexné, ucelené a syntetizujúce dejiny Spiša, regiónu v mnohých ohľadoch špecifického, jedinečného i komplikovaného. Popri úvodných syntetizujúcich kapitolách Ivana Mrvu (1526 – 1770), Františka Žifčáka (1770 – 1849) a Artura Patka (1849 – 1918) kniha obsahuje podrobne analyticky spracované parciálne témy súvisiace s dejinami správy Spišskej stolice, s cirkevnými dejinami, s rozvojom umenia a materiálnej kultúry.

Editormi kolektívneho diela sú Prof. Martin Homza Dr., vedúci Katedry slovenských dejín FF UK v Bratislave a Prof. Stanisłav A. Sroka z Instytutu Historii Jagelonskej univerzity v Krakove.

ISBN 978-80-223-421-0

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Scepusii, vol. 1 : Dejiny Spiša do roku 1526.

Zostavili Martin Homza a Stanisław A. Sroka. Bratislava : Krakov, 2009. 663 s.

 

Kniha ponúka súhrn poznatkov, ktorý má všetky predpoklady stať sa prvým a východiskovým zdrojom informácií o stredovekom Spiši. Obsahuje najmä mnoho prekladov pôvodných, prevažne latinských, nemeckých, či cirkevnoslovanských prameňov s bohatým obrazovým materiálom – 461 obrázkov a 21 máp, ale aj podrobne spracovanú geografiu a prírodné pomery v regióne Spiša. Základnými znakmi predkladanej knihy sú objektivita a vedeckosť, ktorá je spojená s požiadavkou populárneho podania histórie Spiša. Pre širokú čitateľskú verejnosť bude užitočný slovník historických termínov, zoznam jednotlivých županov, prepoštov, priorov, miestnych názvov jednotlivých usadlostí v rôznych jazykoch a rozsiahly zoznam relevantnej literatúry. Monumentálnosť projektu podčiarkuje rozmer knihy 22 x 31 cm.

 

Z medzinárodného hľadiska je kniha reprezentatívnym (a možno aj najväčším) medzinárodným projektom spoločných dejín dvoch európskych národov, hoci v tomto prípade len jedného prihraničného regiónu (doteraz vyšli s veľkým ohlasom len spoločné francúzsko-nemecké včasnostredoveké dejiny).

 

Kniha nadväzuje na zborník Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša, ktorý bol výstupom z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Levoči na jeseň v roku 2002.

Oba tituly sú výsledkom aktivít vychádzajúcich z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci z roku 1994 v rámci Slovensko-poľskej komisie humanitných vied pri Ministerstve školstva Slovenskej republiky a Ministerstve vedy a vysokého školstva Poľskej republiky (ďalej SPKHV). Ich vydanie bolo zverené Slovensko-poľskej pracovnej skupine pre dejiny Spiša pri SPKHV na objednávku Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Editormi diela sú prof. Martin Homza, člen Katedry slovenských dejín Univerzity Komenského v Bratislave a riaditeľ Historického inštitútu Jagelovskej univerzity v Krakove prof. Stanisław A. Sroka. 

 

Cena: 80 eur

PRVÝ ZVAZOK NIE JE K DISPOZICII!

 

 
 • Pozvánka na uvedenie knihy

   

  Henrich Bartek

  v slovenskej jazykovede a kultúre

  Súbor štúdií

  Prichystali Ján Kačala a Jozef M. Rydlo

   

  Štvrtok 26. apríla 2018 o 16.00 hod.

  v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave

  na Ventúrskej ul. 11

   

   

   

   

   

   

Zavrieť