Miroslav Glejtek a kol.

Arcibiskupi a biskupi Uhorska. Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku

Arcibiskupiobalka

Kniha prináša výsledky najnovšieho bádania popredných historikov venujúcich sa výskumu našich stredovekých dejín. Autori sa zamerali na rôznorodé témy súvisiace s pôsobením najvyšších cirkevných autorít – arcibiskupov a biskupov – v prostredí našich predkov v celom kontexte ich právomocí a povinností. Spájajúcim aspektom knihy je pohľad na ich vplyv na spoločenské dianie, keďže v stredovekom Uhorskom kráľovstve prakticky neexistovala žiadna oblasť života jednotlivca i spoločnosti, do ktorej by cirkev aktívne nezasahovala alebo v nej aspoň nebola prítomná prostredníctvom svojich predstaviteľov. Každá z kapitol prináša originálny pohľad na konkrétnu čiastkovú tému a odpovede na mnohé otázky, no zaiste sa stane aj zdrojom nových podnetov pre ďalší výskum. Poznanie a pochopenie slovenských (uhorských) dejín bez dôkladného skúmania tohto ich rozmeru by bolo neúplné, až deformované. 

16,5 x 23,5 cm, 400 strán, tvrdá väzba, ilustrácie, mapy, index, pramene a literatúra, angl. resumé
ISBN 978-80-8218-016-2

CENA : 14.80 EUR

 

KNIHA OBSAHUJE NASLEDOVNÉ PRÍSPEVKY:

 

Úvod – Arcibiskupi a biskupi v stredovekom Uhorsku  Miroslav Glejtek

Postavenie biskupa na prelome antiky a stredoveku  Emanuel Jirkal

Christianizácia územia Moravy a Slovenska – od misií k arcibiskupstvu  Peter Ivanič

„Regium solium ornat ordo pontificum.“ Biskupi a rex christiannissimus v obraze najstarších uhorských písomných prameňov  Miroslav Lysý

Obraz biskupa v románskej dobe (pol. 11. – pol. 13. storočia)  Peter Zubko

Práva a povinnosti stredovekých uhorských arcibiskupov a biskupov pri správe arcidiecéz a diecéz z pohľadu kánonického práva  Miroslav Glejtek

Cirkevný desiatok medzi opátom a biskupom. K sporom o šomoďské desiatky v 13. storočí  Marek Druga

Moc a nitrianski biskupi. Od obnovenia nitrianskeho biskupstva do roku 1328  Jozef Meliš

Biskup v budínských legátských statutech z roku 1279  Pavel Otmar Krafl

Nitriansky biskup Anton a nitrianska diecézna synoda (1494)  Dávid Jablonský

Biskup a arcidiakon. Pôsobenie a úloha arcidiakonov v cirkevnej správe stredovekého Uhorského kráľovstva  Miloš Marek

Počiatky úradu biskupského vikára v Uhorskom kráľovstve na príklade Ostrihomskej arcidiecézy  Peter Labanc

„V cnosti svätej poslušnosti.“ Moc a autorita jágerských biskupov v komunikácii s mestom Bardejov v stredoveku  Mária Fedorčáková

Biskup a udeľovanie svätení v stredovekom Uhorsku  Miriam Hlavačková

Otázka liturgických kompetencií biskupov v neskorom stredoveku v Uhorsku. Prípad hlavného oltára Majstra Pavla v Bazilike sv. Jakuba v Levoči  Vladimír Olejník

Ján z Wildeshausenu OP († 1252) – mendikant biskupom. Výnimka alebo pravidlo?  Gabriel Hunčaga

Biskupi a testamenty uhorského duchovenstva v stredoveku  Jaroslav Nemeš

Dionýz zo Seče, muž, ktorý korunoval troch kráľov  Daniela Dvořáková

Preláti v Bratislave v roku 1515  Eva Frimmová

Heraldika v prostredí stredovekých uhorských arcibiskupov a biskupov  Miroslav Glejtek

Mapy stredovekých uhorských diecéz Peter  Labanc

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť