Michal Malatinský

Pred súdom národa? Retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945-1947

Pred sdom obalka

Ambíciou monografie je ponúknuť záujemcom systematické právnohistorické spracovanie problematiky retribúcie na Slovensku s dôrazom na činnosť Národného súdu v Bratislave ako najvýznamnejšieho slovenského retribučného súdu v rokoch 1945 až 1947. Ide doteraz o prvé takto komplexné spracovanie. Retribúcia na Slovensku bola súčasťou celoeurópskeho až globálneho procesu trestnoprávneho vysporiadania sa s obdobím druhej svetovej vojny. Pre jej uplatnenie v povojnovom Československu bol špecifický retribučný dualizmus, teda osobitný výkon na Slovensku a v Čechách. Na Slovensku bola retribúcia realizovaná primárne na základe retribučného nariadenia Slovenskej národnej rady, ktoré bolo opakovane novelizované a tiež doplnené vykonávacím nariadením Zboru povereníkov. Retribučné nariadenie bolo prejavom revolučného zákonodarstva, bolo retroaktívne a svojím obsahom nenadväzovalo na dovtedajšie právne predpisy. Kniha obsahuje v prílohe plné znenia príslušných právnych predpisov a prehľadne spracované súhrny dokladujúce činnosť Národného súdu. 

16,5 x 23,5 cm, 288 strán, tvrdá väzba; Literatúra, Summary, Menný register, Obrazová príloha.
ISBN 978-80-89567-93-5

Monografiu v marci 2020 odborná porota Európskej spoločnosti pre právne dejiny v Prahe vyhlásila za tretiu najlepšiu právnohistorickú knihu roku 2019. http://www.historyoflaw.eu/czech/pravnehistoricka_kniha_roku_2019.html

 

JUDr. Michal Malatinský, PhD. (1989) je slovenský právnik a právny historik. Študoval na Právnickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave a na tamojšej Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky absolvoval interné doktorandské štúdium v študijnom odbore teória a dejiny štátu a práva. Je autorom viacerých štúdií venovaných témam z moderných právnych dejín, spoluzostavovateľom dvoch konferenčných zborníkov a spoluautorom monografie Dva procesy s Vojtechom Tukom (2017).

zavrieť

OBSAH

 

Úvod

1. Genéza retribúcie na Slovensku

1.1 Retribúcia ako medzinárodný fenomén

1.2 Korene slovenskej retribúcie

1.3 Retribúcia ako súčasť „defašizačných“ opatrení na Slovensku

 

2. Slovenský retribučný predpis: nariadenie č. 33/1945 Zb. n. SNR

2.1 Hmotnoprávne ustanovenia retribučného nariadenia

2.1.1 Retribučné delikty

2.1.2 Inštitút zmiernenia trestu

2.1.3 Problém retroaktivity retribučného nariadenia

2.2 Súdnoorganizačné ustanovenia retribučného nariadenia

2.3 Procesnoprávne ustanovenia retribučného nariadenia

 

3. Retribučné nariadenie v aplikačnej praxi 1945 – 1948

3.1 Prvá novelizácia retribučného nariadenia

3.2 Druhá novelizácia retribučného nariadenia

3.3 Ukončenie retribúcie na Slovensku

 

4. Národný súd

4.1 Organizačná stránka Národného súdu

4.2 Prehľad súdnej činnosti Národného súdu

 

5. Vybrané problémy v aplikačnej praxi Národného súdu

5.1 Kolektívna zodpovednosť v rozsudkoch Národného súdu

5.1.1 Kolektívna zodpovednosť poslancov snemu

5.1.2 Kolektívna zodpovednosť členov štátnej rady

5.1.3 Princíp kolektívnej zodpovednosti v ďalších rozhodnutiach Národného súdu

5.2 Interpretácia a aplikácia zrady na povstaní v rozhodnutiach Národného súdu

5.3 Inštitút zmiernenia trestu v aplikačnej praxi Národného súdu

5.4 Konanie o milosti po „hrdelných“ rozsudkoch Národného súdu

 

Záver

 

Prílohy

1. Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. n. SNR zo dňa 15. mája 1945 o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva

2. Vykonávacie nariadenie Zboru povereníkov SNR č. 55/1945 Zb. n. SNR zo dňa 5. júna 1945 k nariadeniu Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. n. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov

a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva

3. Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 83/1945 Zb. n. SNR zo dňa 25. júla 1945, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva

4. Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 57/1946 Zb. n. SNR zo dňa 14. mája 1946, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie č. 33/1945 v znení nariadenia č. 83/1945 Zb. n. SNR o potrestaní fašistických zločincov,

okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva

5. Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 88/1947 Zb. n. SNR zo dňa 19. decembra 1947, ktorým sa upravuje trestné konanie pre trestné činy podľa nariadenia č. 33/1945 v znení vyhlášky č. 58/1946 Zb. n. SNR

o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva, neskončené za jeho platnosti

6. Zákon č. 33/1948 Sb. ze dne 25. března 1948, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení

7. Prehľad súdnej činnosti Národného súdu v Bratislave

8. Zoznamy sudcov, prísediacich a obžalobcov pri Národnom súde v Bratislave

 

Zoznam literatúry a použitých zdrojov / Zoznam použitých skratiek / Summary /

Menný register / Obrazová príloha

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť