Rozhovory s profesorom Jánom Letzom - V zrkadlení jeho života a myslenia

Rozhovory Jn Letz002

V  knihe čitateľ nájde súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach. Zhovárali sa s ním redaktori novín, filozofických, kultúrnych a náboženských časopisov, televízie, ako aj jeho spolupracovníci a priatelia rozličnej profesijnej orientácie. Rozhovory majú buď profilový charakter a sú zamerané celkovo na jeho život a dielo, na jeho rodinné zázemie a na rozličné aktuálne spoločenské otázky, alebo sa upriamujú na určitú oblasť jeho pedagogickej činnosti či vedeckého bádania. V rozhovoroch sa pútavým a zrozumiteľným spôsobom odzrkadľujú najvýznamnejšie úseky jeho života a tvorby. No osobitný dôraz sa v nich kladie na vývin jeho filozofického myslenia za posledných 25 rokov. 

13 x 20,5 cm, 228 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-80-89567-64-5

 

Ján Letz (1936), je autorom rozsiahleho filozofického diela, vytvoreného a publikovaného po roku 1990. Vyzdvihnúť treba monografie Filozofia v celostnom porozumení (1991, 2. vyd. 2012), Teória poznania (1992, 2. vyd. 1996), Metafyzika a ontológia (1993), Filozofická antropológia (1994, 2. vyd. 2011), Personalistické metafyziky (1996), Novotomistické metafyziky (1998), Netomistické metafyziky (1999), Slovenská kresťanská filozofia a jej perspektívy (2010) a Kristológia z filozofického pohľadu (2014) a 3 zväzky súborov pôvodných štúdií, ktoré vyšli roku 2015 pod názvom Filozofické štúdie I. – III.

zavrieť

Úvod ku knihe

V tejto knihe čitateľ nájde súbor 24 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré vznikli v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach (konferencie, životné jubileá, prezentácie diel, ocenenia a i.). Zhovárali sa s ním redaktori novín, filozofických, kultúrnych a náboženských časopisov, ako aj jeho spolupracovníci a priatelia rozličnej profesijnej orientácie. Rozhovory majú buď profilový charakter a sú zamerané celkovo na profesorov život a dielo, alebo sa upriamujú na určitú oblasť jeho pedagogickej činnosti či vedeckého bádania. V rozhovoroch sa pútavým a zrozumiteľným spôsobom odzrkadľujú najvýznamnejšie úseky z jeho života a tvorby.

Profesor Letz prešiel dlhým a pohnutým životom, ktorý možno najvýstižnejšie charakterizovať ako život v znamení hľadania a nachádzania pravdy. Bola to zložitá cesta, ktorá ho viedla od chémie cez náboženstvo a metodológiu vedy až napokon vyústila do filozofie, v ktorej dosiahol pozoruhodné výsledky, dokumentované jeho mnohými prednáškami a publikovaním rozsiahleho diela. Letz sa po celý život usiloval zharmonizovať výsledky vedeckého, osobitne filozofického myslenia, s kresťanskou vierou. Je tvorcom konceptu experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej filozofie, ktorý rozpracoval najmä v oblastiach gnozeológie, antropológie, ontológie a v neposlednom rade i v oblastiach filozofickej teológie a kristológie. Z časového sledu rozhovorov, ktoré sa udiali v jednotlivých rokoch, možno pomerne dobre rozpoznať hlavné úseky vývoja profesorovho myslenia za celé ponovembrové obdobie – od zaujatia kreačno-evolučnou filozofiou v oblasti gnozeológie, ontológie a filozofickej antropológie, cez personalistickú filozofiu a bádanie v oblasti metafyzík, až po odkrývanie metafyzického základu kristológie. Inak povedané, je to cesta prehlbovania kresťanskej filozofie, od experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej filozofie, cez univerzálno-personalistickú a personalitnú filozofiu, až po kristovskú filozofiu.

Ján Letz sa narodil v Žiline 23. januára 1936 v rodine stredoškolského profesora slovenčiny a francúzštiny a slovenského jazykovedca Bela Letza. Po maturite na gymnáziu v rodisku – v roku 1953 – študoval na Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave a na Vysokej škole chemickej v Prahe. V rokoch 1959 až 1990 prešiel rozličnými zamestnaniami, v rámci ktorých si osvojoval cenné poznatky z oblasti chemickej technológie, chémie a fyziky makromolekulových látok, chémie dreva, informatiky, organizácie a hodnotenia vedy a výskumu. Takto postupne nadobúdal širokú poznatkovú základňu, ktorú využíval aj vo filozofii – tá bola jeho láskou už od roku 1959. Počínajúc rokom 1970 začal uverejňovať filozofické úvahy a komentáre ako samizdaty. Do roku 1989 uverejnil okolo 40 väčších samizdatových zväzkov, a to v rámci troch súborov: Aktuálne filozofické teologické otázky, Myslitelia 20. storočiaŠtúdie, eseje a komentáre. Po roku 1989 Ján Letz svoje poznatky ďalej rozvíjal a cieľavedome prenášal aj na úsek verejného života, v role dlhoročného vysokoškolského učiteľa (od roku 1994 docenta a od roku 1997 profesora), najmä na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj v role angažovaného publicistu v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. 

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť