Scripsi vobis I až V - Výber z celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu

obalkaScripsi I

State, rozpravy a príspevky zaradené do celoživotného výberu predstavujú kľúčové práce historika Milana S. Ďuricu, ktoré okrem štyroch prác v prvom zväzku všetky boli uverejnené v pravých či nepravých periodikách alebo vyšli knižne, buď v zborníkoch, alebo samostatne. Práce a články publikované v cudzích jazykoch sú preložené do slovenčiny a po slovensky vychádzajú po prvý raz.

Prvý zväzok výberu z diela významného historika pozostáva zo 16 príspevkov, ktoré reprezentujú počiatky autorovej vedeckej spisby prostredníctvom štyroch rozsiahlych filozoficko-teologických prác, ktoré doteraz neboli publikované (napr. Spoločenskosť ako inštinkt a jeho psychogenéza vo vývojovom veku alebo Etický charakter lásky k vlasti), na ktoré nadväzujú kultúrno-historické štúdie zamerané na slovensko-talianske lite­rárne vzťahy. Úvodnú štúdiu Učenec z Padovy - muž, ktorý vrátil Slovákom ich národné dejiny napísal Jozef M. Rydlo, zostavovateľ a editor projektu.

Doteraz vyšli zväzky: I - IV. Piaty zväzok Bibliografia sa pripravuje.

Obsah jednotlivých zväzkov nájdete v časti "Ukážka".

Cena zväzkov I - III je 15,84 eur, zväzku IV 9,90 eur.

Pri špecifikácii objednávky v prípade potreby využite okienko "Doplňujúca správa k objednávke" alebo e-mail.

 

 

 

 

CENA : 15.84 EUR

 

1. zväzok obsahuje tieto príspevky:

 

Učenec z Pádovy - muž, ktorý vrátil Slovákom ich národné dejiny (Jozef M. Rydlo)

 Spoločenskosť ako inštinkt a jeho psychogenéza vo vývojovom veku

Etický charakter lásky k vlasti : morálno-teologická úvaha

Noetický intuitivizmus Nikolaja O. Losského : štúdia o gnozeologickom učení v jeho základných črtách

Psychologická analýza lásky k vlasti

Dr. R. W. Hynek a jeho výskum Turínskeho plátna : životopisné a bibliografické poznámky Slováci a Taliansko : prednáška M. S. Ďuricu, profesora padovskej univerzity, pri príležitosti návštevy prezidenta Talianskej republiky Oscara Luigiho Scalfaru v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme 7. októbra 1993

Kultúrne vzťahy medzi Slovenskom a Talianskom v modernej dobe

Padovská Universitas Studiorum a Slováci : na 750. výročie založenia padovskej univerzity Arturo Cronia ‒ veľký slavista a priateľ Slovákov Dante a jeho osudy v slovenskej literatúre Slováci a Petrarca : náčrt bilancie šiestich storočí a jedného jubilea Úvod k Sonetom Uga Foscola v prebásnení Gorazda Zvonického Vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry na padovskej univerzite

Slovenský jazyk a slovenská literatúra na talianskych univerzitách

Slovenský jazyk : o historickej genéze a jazykovednom začleňovaní slovenčiny

 

2. zväzok obsahuje tieto príspevky:

 

Niekoľko myšlienok na margo zápasu o historické povedomie slovenského národa (Emília Hrabovec)

Slovenské dejiny a ich historiografia

Kedy sme vstúpili do dejín? K otázke začiatkov slovenských dejín

Etnonymum našich najstarších predkov

Odkedy sme Slováci? Pôvod Slovákov a kresťanstvo

Kresťanská akulturácia ako historická konštanta etnickej identity Slovákov

Sv. Konštantín a sv. Metod : dielo a dedičstvo u Slovákov

Medaila pri príležitosti cyrilo-metodského výročia

Cyrilo-metodský pomník medzi posvätnými rímskymi budovami

Zachovať duchovné dedičstvo svätých Cyrila a Metoda

Slovenské dejiny majú svoje skutočné korene v kresťanstve

Moravskí Slováci a cyrilo-metodovské dedičstvo

Slováci a Sedembolestná : kultúrno-historický náčrt

Úvodné slovo v knihe Réginy Pernoudovej Mýty a fakty : bodka za stredovekom

Stredoveké korene slovenskej štátnosti

Slovenský národ a jeho štátnosť

Národná identita a jej historický profil v slovenskej spoločnosti

Historický pôvod a povaha slovenského nacionalizmu

Autonómia Slovenskej krajiny a jej historické predpoklady

Americkí Slováci a snahy o samobytnosť slovenského národa : na 60. výročie podpísania Pittsburskej dohody

Delegácia Slovenskej ligy v Amerike na Slovensku v roku 1919

Andrej Hlinka a vznik prvej Česko-Slovenskej republiky

Andrej Hlinka ‒ priekopník sociálnej spravodlivosti a demokratických práv slovenského ľudu

Andrej Hlinka ‒ kňazská osobnosť, ktorá usmernila naše dejiny (pri príležitosti 140. výročia narodenia)

Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych dokumentov : Nehoda? Alebo vražda?

Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi

Tomáš Garrique Masaryk a jeho vzťah k Slovákom

Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom

 

3. zväzok obsahuje tieto príspevky:

 

Prínos Milana S. Ďuricu k interpretácii dejín prvej Slovenskej republiky (Peter Sokolovič)

 Slovensko počas marcovej krízy v roku 1939

Slovensko a jeho politické vzťahy s Nemeckom v rokoch 1938 ‒ 1945 : od mníchovských dohôd po začiatok druhej svetovej vojny (október 1938 ‒ september 1939)

Slovenská politika v rokoch 1938 až 1939 vo svetle Tisovej náuky o štáte : hosťovská prednáška na Rýnskej univerzite Friedricha Wilhelma v Bonne pre poslucháčov všetkých fakúlt dňa 12. júna 1967

Slovenská republika 1939 ‒ 1945 : vznik a trvanie prvého slovenského štátu 20. storočia Zahraničnopolitické vzťahy Slovenskej republiky

Mocenskopolitické zásahy tretej ríše do politiky Slovenskej republiky

Slovenský národný odpor proti nacizmu

Ferdinand Ďurčanský a jeho vzťah k Hitlerovmu Nemecku

Hlinková slovenská ľudová strana v hodnotení nemeckých diplomatov a tajných agentov 1938 ‒ 1945

Jozef Tiso v hodnotení Hitlerových diplomatov a tajných agentov

Biskup Vojtaššák a jeho pôsobenie vo verejnom živote v čase prvej Slovenskej republiky : vzťah Vojtaššák a Tiso

Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici (1939 ‒ 1940)

Jozef Tiso a Vatikán

Historický odkaz Dr. Jozefa Tisu

Postoj Jozefa Tisu k nekresťanským ideológiám Jozef Tiso a Židia

Slovenský podiel na európskej tragédii Židov

Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy

Emancipácia slovenskej historiografie po roku 1990

Priblížiť sa k pravde : ideologické tézy a historické fakty : pripomienky k elaborátu Stanovisko ku knihe M. S. Ďuricu: Dejiny Slovenska a Slovákov

Historický výskum prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov v Taliansku : o potrebe zriadenia Slovenského historického ústavu v Ríme

Dvadsať rokov druhej Slovenskej republiky (1993 ‒ 2013)

Slovenská štátnosť v dejinách a dnes

 

 

4. zväzok obsahuje vyše 60 recenzií napísaných M. S. Ďuricom

 

Nezmazateľná slovenská stopa v staroslávnej Pádove. Recenzistika Milana Stanislava Ďuricu a jej význam pre poznanie slovenských dejín v západoeurópskom vedecko-akademickom priestore (Tomáš Černák)

 

 

5. zväzok obsahuje Bio-bibliografiu Milana S. Ďuricu (1942 2016).

Spracoval Jozef M. Rydlo.

zavrieť

 
 
 • Neprehliadnite!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Viac v sekcii história.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/nabozenstvo/pan-rektor-film-na-dvd#

      

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pri objednávke dvoch a viac kusov 13 eur/ks.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/do-vasej-pozornosti/historia-scepusii/#

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Opäť k dispozícii!

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť