Miroslav Kamenický - László Szögi

Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918

Kamenicky tudenti obalka004

Práca prezentuje výsledky historického výskumu medzinárodnej mobility študentov z Bratislavskej stolice od stredoveku po rok 1918 na základe skúmania matrík relevantných európskych univerzít a vysokých škôl. Najstarší doteraz známy záznam je z roku 1263 a nachádza sa v matrike slávnej Bolonskej univerzity. Zatiaľ čo v stredoveku  študenti z Bratislavskej stolice študovali na desiatich univerzitách, v novoveku (od roku 1526) sa záznamy o nich nachádzajú v archívoch už viac ako 200 univerzít a vysokých škôl. Jadrom knihy je štruktúrovaný súpis 6 500 zistených mien študentov, spolu s dostupnými biografickými údajmi; miestny register umožňuje vyhľadať študentov podľa lokalít ich pôvodu. Popri pramennej informácii využiteľnej historikmi s rozmanitým zameraním, práca bude prínosom osobitne pre dejiny bratislavského regiónu, resp. jeho jednotlivých obcí.   

Vydanie knihy podporil Bratislavský samosprávny kraj.


16 x 23 cm, brož., 476 strán, ISBN 978-80-89567-80-5

 

Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. (1962) absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor archívnictvo – história, habilitoval sa v roku 2008. Od roku 1995 je pracovníkom Katedry histórie Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2004 je predsedom Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.  Je autorom početných odborných publikácií o dejinách raného novoveku.

Dr. prof. habil. László Szögi, CSc. (1948)  maďarský  historik, archivár, knihovník.  Je absolventom Fakulty humanitných vied na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti (ELTE). V rokoch 1995 – 2013 bol generálnym riaditeľom Univerzitnej knižnice a archívu  ELTE, v rokoch 2000 – 2008 bol predsedom Maďarskej archívnej asociácie. Je popredným európskym odborníkom na dejiny školstva. Tri desaťročia vedie výskumný tím, ktorý spracúva dejiny uhorskej študentskej peregrinácie.

zavrieť

Obsah

 

Úvod                                                                                                                                                                

Náčrt histórie školstva v Bratislavskej stolici v kontexte

peregrinácie študentov na zahraničné univerzity                                                        

 

Počiatky školstva v Bratislave                                                                                                                

Bratislavské školstvo v novoveku                                                                                                        

Školstvo v Trnave a ďalších mestách                                                                                                   

Analytický pohľad na peregrináciu                                                                                                       

 

Súhrnná kvantifikácia peregrinácie študentov z Bratislavskej stolice

v období rokov 1263 ‒ 1918                                                                                                                   

 

Súpis študentov z Bratislavskej stolice

na zahraničných univerzitách a vysokých školách                                                      

Spôsob publikovania záznamov z matrík                                                                                          

Výstavba súpisu študentov                                                                                                                    

Skratky prameňov v súpise študentov                                                                                               

Všeobecné skratky použité v súpise študentov                                                                                            

1. Mesto Bratislava ‒ stredovek

2. Mesto Bratislava ‒ novovek

3. Bratislavská stolica (mimo Bratislavy) stredovek

4. Bratislavská stolica (mimo Bratislavy) novovek

Menný register

Miestny register

Dodatky k zoznamom študentov

Summary

Összefoglalás

Použitá literatúra

O autoroch

 

 

 

 

 

 

 

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť