Peter Šajda

Existencia medzi konfliktom a ľudskosťou. Filozofia existencie a konzervatívna revolúcia

Existencia medzi konfliktom a ludskostouobalka

Cieľom knihy je filozoficky preskúmať dynamiku vzniku a priebehu konfliktu a poukázať na to, ako môže konflikt deeskalovať na základe uvedomelého uchopenia vlastnej existencie. Kľúčovú rolu v tomto procese zohráva princíp ľudskosti. Základom reflexie sú podnety mysliteľov, ktorí pôsobili v intelektuálnych paradigmách filozofie existencie a konzervatívnej revolúcie, ako sú S. Kierkegaard, M. Buber, M. Heidegger, C. Schmitt a E. Jünger. Spoločným menovateľom ich myslenia je interpretácia existencie ako danosti a úlohy. Kniha sa zameriava na druhý moment, keď sa existencia uskutočňuje ako sebaformácia jedinca a kolektívu. Jej súčasťou je uvedomelý vzťah k nepriateľovi, pričom cieľom je prekonať konkrétne nepriateľstvo. Princíp ľudskosti vnáša do politickej sféry dôraz na antropologickú rovnocennosť účastníkov konfliktu. Vytvára základ na uplatnenie systematického obmedzenia nepriateľstva, ktoré prostredníctvom jasných rozlíšení a pravidiel predchádza degradácii protivníka a absolutizácii nepriateľstva. Existenciálna sebaformácia umožňuje jedincovi aplikovať tento princíp ako liek proti masovej propagande, ktorá diskriminuje nepriateľa. Možnosť uvedomelo si zvoliť svoju existenciu nezaniká ani v momentoch intenzívnej nivelizácie. Súčasťou takejto voľby je zakorenenie v základných existenciálnych vzťahoch a jej kľúčovým vyjadrením je ľudskosť.

14 x 22 cm, 200 strán, tvrdá väzba, menný register, literatúra
ISBN 978-80-8218-034-6

 

Doc. Peter Šajda, PhD. (1977) pôsobí ako samostatný vedecký pracovník a vedúci Oddelenia sociálnej filozofie a filozofickej antropológie na Filozofickom ústave SAV. Venuje sa antropologickým, etickým, filozoficko-náboženským a sociálno-politickým témam vo  filozofii existencie, konzervatívnej revolúcii, neomarxizme a modernom katolicizme. Je autorom monografií Buberov spor s Kierkegaardom. O vzťahu náboženstva k etike a politike (Kalligram, 2013) a Kierkegaardovská renesancia. Filozofia, náboženstvo, politika (Premedia, 2016) a editorom kolektívnych monografií Modern and Postmodern Crises of Symbolic Structures (Brill, 2021), Kierkegaard in Context (Mercer, 2019) a Affectivity, Agency and Intersubjectivity (L’Harmattan, 2012). Ako pedagóg pôsobí na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2003 spolupracuje s Výskumným centrom Sørena Kierkegaarda v Kodani, kde pôsobí ako redaktor ročenky Kierkegaard Studies Yearbook. Jeho práce vyšli v Česku, Dánsku, Holandsku, Izraeli, Kanade, Maďarsku, Mexiku, Nemecku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku a USA.

zavrieť

Z recenzných posudkov

 Monografia je pútavo osnovaná okolo vzájomného dialógu medzi zvolenými autormi filozofie existencie a konzervatívnej revolúcie. Okrem tejto línie môžeme v knihe sledovať aj druhú, rovnako zaujímavú a podnetnú líniu dialógu: odohráva sa medzi autorom knihy a jednotlivými predstaviteľmi obidvoch ideových prúdov, keď kriticky zhodnocuje ich koncepcie existencie, konfliktu a ľudskosti. Autorove postrehy považujem za mimoriadne cenné – sú premyslené a nútia čitateľa k ďalšiemu uvažovaniu o témach knihy.

 Mgr. Michal Bizoň, PhD., Katedra etickej a občianskej výchovy, PdF UK, Bratislava

 

Existence patří, jak autor uvádí, k stěžejním problémům filosofie a zvláště filosofie 20. století, která na ni pohlíží prizmatem „autentičnosti“, „naplněnosti“, „selhání či zoufalství“. Nejinak je tomu v případě filosofů či myslitelů stojících v centru zájmu knihy –  Kierkegaarda, Heideggera, Schmitta, Jüngera či Bubera. Těmto postavám se pak autor ve vztahu k „autentické“ existenci věnuje v prostoru deseti kapitol, jež postupně rozplétají nepřehledné uličky osudů a změn důrazů zmíněných komentátorů proměn moderní doby.

 Mgr. Petr Slováček, PhD., Ústav pedagogických a psychologických věd, FVP SU, Opava

zavrieť

OBSAH

 

1. Premeny pojmu existencia. Od Kierkegaarda k Schmittovi

2. Podoby existencie. Heideggerova interpretácia Kierkegaarda

3. Má zmysel milovať nepriateľa? Konfrontácia Kierkegaarda so Schmittom

4. Proti strate jedinca a „oddelenej“ politike. O Buberovej kritike Schmitta

5. Obmedzenie nepriateľstva ako výchova k ľudskosti: Schmitt a Jünger

6. Nepriateľ medzi inštinktom a ideou. Jüngerove úvahy o jedincovi a mase

7. Buberovo „jüngerovské“ obdobie. Dvojitá vlna nemeckého a židovského nacionalizmu

8. Zápasy jedinca v nihilistickej dobe. Kierkegaardova a Jüngerova kritika modernity

9. O epistemologickej výhode porazených: Schmitt a Koselleck

10. Od davu k blížnemu. Spoločenská angažovanosť jedinca podľa Kierkegaarda

zavrieť

 
 
 •  

    Nedávno vyšlo


    Príbehy inšpirované stretnutiami s migrantmi v Rakúsku.

   

    Nájdete v časti Naše tituly

   

Zavrieť