Rozhovory s profesorom Jánom Letzom - V zrkadlení jeho života a myslenia

Rozhovory Jn Letz002

V  knihe čitateľ nájde súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach. Zhovárali sa s ním redaktori novín, filozofických, kultúrnych a náboženských časopisov, televízie, ako aj jeho spolupracovníci a priatelia rozličnej profesijnej orientácie. Rozhovory majú buď profilový charakter a sú zamerané celkovo na jeho život a dielo, na jeho rodinné zázemie a na rozličné aktuálne spoločenské otázky, alebo sa upriamujú na určitú oblasť jeho pedagogickej činnosti či vedeckého bádania. V rozhovoroch sa pútavým a zrozumiteľným spôsobom odzrkadľujú najvýznamnejšie úseky jeho života a tvorby. No osobitný dôraz sa v nich kladie na vývin jeho filozofického myslenia za posledných 25 rokov. 

13 x 20,5 cm, 228 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-80-89567-64-5

 

Ján Letz (1936), je autorom rozsiahleho filozofického diela, vytvoreného a publikovaného po roku 1990. Vyzdvihnúť treba monografie Filozofia v celostnom porozumení (1991, 2. vyd. 2012), Teória poznania (1992, 2. vyd. 1996), Metafyzika a ontológia (1993), Filozofická antropológia (1994, 2. vyd. 2011), Personalistické metafyziky (1996), Novotomistické metafyziky (1998), Netomistické metafyziky (1999), Slovenská kresťanská filozofia a jej perspektívy (2010) a Kristológia z filozofického pohľadu (2014) a 3 zväzky súborov pôvodných štúdií, ktoré vyšli roku 2015 pod názvom Filozofické štúdie I. – III.

zavrieť

Úvod ku knihe

V tejto knihe čitateľ nájde súbor 24 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré vznikli v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach (konferencie, životné jubileá, prezentácie diel, ocenenia a i.). Zhovárali sa s ním redaktori novín, filozofických, kultúrnych a náboženských časopisov, ako aj jeho spolupracovníci a priatelia rozličnej profesijnej orientácie. Rozhovory majú buď profilový charakter a sú zamerané celkovo na profesorov život a dielo, alebo sa upriamujú na určitú oblasť jeho pedagogickej činnosti či vedeckého bádania. V rozhovoroch sa pútavým a zrozumiteľným spôsobom odzrkadľujú najvýznamnejšie úseky z jeho života a tvorby.

Profesor Letz prešiel dlhým a pohnutým životom, ktorý možno najvýstižnejšie charakterizovať ako život v znamení hľadania a nachádzania pravdy. Bola to zložitá cesta, ktorá ho viedla od chémie cez náboženstvo a metodológiu vedy až napokon vyústila do filozofie, v ktorej dosiahol pozoruhodné výsledky, dokumentované jeho mnohými prednáškami a publikovaním rozsiahleho diela. Letz sa po celý život usiloval zharmonizovať výsledky vedeckého, osobitne filozofického myslenia, s kresťanskou vierou. Je tvorcom konceptu experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej filozofie, ktorý rozpracoval najmä v oblastiach gnozeológie, antropológie, ontológie a v neposlednom rade i v oblastiach filozofickej teológie a kristológie. Z časového sledu rozhovorov, ktoré sa udiali v jednotlivých rokoch, možno pomerne dobre rozpoznať hlavné úseky vývoja profesorovho myslenia za celé ponovembrové obdobie – od zaujatia kreačno-evolučnou filozofiou v oblasti gnozeológie, ontológie a filozofickej antropológie, cez personalistickú filozofiu a bádanie v oblasti metafyzík, až po odkrývanie metafyzického základu kristológie. Inak povedané, je to cesta prehlbovania kresťanskej filozofie, od experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej filozofie, cez univerzálno-personalistickú a personalitnú filozofiu, až po kristovskú filozofiu.

Ján Letz sa narodil v Žiline 23. januára 1936 v rodine stredoškolského profesora slovenčiny a francúzštiny a slovenského jazykovedca Bela Letza. Po maturite na gymnáziu v rodisku – v roku 1953 – študoval na Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave a na Vysokej škole chemickej v Prahe. V rokoch 1959 až 1990 prešiel rozličnými zamestnaniami, v rámci ktorých si osvojoval cenné poznatky z oblasti chemickej technológie, chémie a fyziky makromolekulových látok, chémie dreva, informatiky, organizácie a hodnotenia vedy a výskumu. Takto postupne nadobúdal širokú poznatkovú základňu, ktorú využíval aj vo filozofii – tá bola jeho láskou už od roku 1959. Počínajúc rokom 1970 začal uverejňovať filozofické úvahy a komentáre ako samizdaty. Do roku 1989 uverejnil okolo 40 väčších samizdatových zväzkov, a to v rámci troch súborov: Aktuálne filozofické teologické otázky, Myslitelia 20. storočiaŠtúdie, eseje a komentáre. Po roku 1989 Ján Letz svoje poznatky ďalej rozvíjal a cieľavedome prenášal aj na úsek verejného života, v role dlhoročného vysokoškolského učiteľa (od roku 1994 docenta a od roku 1997 profesora), najmä na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj v role angažovaného publicistu v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. 

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť