Ján Letz

Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia

Boh z pohadu obalka003

Príspevok v intenciách autorovho konceptu teologickej filozofie v celostnom porozumení.

Monografia popredného slovenského kresťansky orientovaného filozofa prezentuje skúmanú problematiku invenčne ako bádateľský projekt, v ktorom autor vedie dialóg i konfrontáciu s poznatkami súčasných vied, osobitne filozofie a teológie, pričom chce naznačiť, akými smermi sa bude uberať bádanie v problematike Boha.

Jadrom knihy je predstavenie návrhu konceptu teológie z celostného pohľadu v jej reinterpretácii na teologickú filozofiu v celostnom porozumení, pričom rôzne exemplifikácie tohto postupu charakterizujú základné východiská pri tvorbe jej konceptu. Keďže zastávané teórie a viaceré nové vedecké poznatky v ňom majú do značnej miery hypotetický charakter a bude ich treba v ďalšom bádaní preveriť a upevniť v dialógu s inými mysliteľmi.

Súčasťou projektu je slovník špeciálnych termínov, ktoré si vyžadujú osobitné vysvetlenie, a rozsiahly bibliografický súpis literatúry, ktorý ukazuje, ako intenzívne sa báda v tejto oblasti, a to najmä v anglosaských krajinách. Poznámkový aparát sa uvádza na konci diela a sú v ňom začlenené aj portréty významných osobností, ktoré vplývali na myslenie autora.

15,5 x 23 cm, 276 strán, brož. ISBN 978-80-89567-84-3

CENA : 13.20 EUR

 

Prof. Ing. Ján Letz, PhD. (1936), emeritný profesor filozofie Trnavskej univerzity v Trnave, završuje týmto dielom svoje úsilie o syntézu v oblasti systematickej filozofie. Tomuto dielu  predchádzalo jeho pätoro monografií, a to: Filozofia v celostnom porozumení (1991, 2011), Teória poznania (1992, 1996), Metafyzika a ontológia (1993), Filozofická antropológia (1994) a Kristológia z filozofického pohľadu (2013). Obsah tohto diela je bližšie rozvedený a zdôvodnený  vo vyše 140 štúdiách, z ktorých výber bol znovu publikovaný v troch zväzkoch pod názvom Filozofické štúdie I – III (2015). Okrem toho prof. Letz skúmal desiatky mysliteľov a myšlienkových prúdov 19. a 20. storočia prevažne kresťanskej profilácie. S týmto výskumom začal už v roku 1974 a čiastkové výsledky z neho priebežne zverejňoval  vo viacerých samizdatových dielach. Výsledky bádania na tomto úseku zahrnul neskôr do týchto publikovaných monografií: Život v hľadaní pravdy (1996), Mystičky Západu (2004), Personalistické metafyziky (2006), Tomistické metafyziky (2007), Netomistické metafyziky (2008), Slovenská kresťanská filozofia 20. a 21. storočia a jej perspektívy (2010), ako aj do mnohých publikovaných štúdií. Toto bádanie spoluurčovalo aj jeho osobný mysliteľský vývin, a to od tradičného novotomizmu cez transcendentálny a existenciálny novotomizmus, teilhardizmus a odtiaľto cez personalizmus, dialogickú a existenciálnu filozofiu až k jeho vlastnej filozofickej syntéze, ktorú nazval kreačno-evolučná a kreačno-kenotická filozofia. V predkladanom diele túto syntézu ďalej zuniverzálňuje  a vytvára pre tento účel – zatiaľ len v základnom obryse –  osobitý koncept univerzálnej a univerzalistickej filozofie, ktorý nazval  teologická filozofia v celostnom porozumení. V ňom sa pokúša nanovo koncipovať ideu Boha, umožňujúcu presahovanie a zároveň obopínanie a v neposlednom rade i zjednocovanie všetkých podôb kultúr, náboženstiev i vedy.

 

Text zo záložky knihy:

Počiatkom, centrálnou osou a dovŕšením môjho filozofovania i môjho konceptu filozofie je Boh, a to počínajúc implicitným predznamenávaním v gnozeológii a ontológii a končiac explicitným vyjadrením priamo vo filozofii Boha.           

V tomto diele som chcel prezentovať poznanie Boha i poznanie o Bohu z hľadiska súčasného stavu myslenia a skúsenosti, teda z hľadiska aktuálneho stavu reflexie uskutočňovanej vo všetkých oblastiach duchovnej aktivity ľudstva, osobitne v tom, ako sa táto aktivita rozvinula vo vedách, reálnych i formálnych, a to od prírodných vied cez historické, sociálne, behaviorálne a humanitné vedy až po filozofiu a teológiu, ako aj od matematických a logických vied až po systémové vedy. Podobne ako v predchádzajúcich monografiách boli základnými paradigmami celostnosťvývojovosť, tak je to aj v predkladanom diele, no pristupuje k nim (podobne ako v kristológii) tretia paradigma – schopnosť slobodného vzdatia sa a sebavzdatia sa pre druhé či druhého – kenotickosť. Ako vyplynie aj z tohto diela, tieto paradigmy sa najvýraznejšie zrkadlia v Bohu, v ktorom prvá paradigma sa vyjavuje ako univerzálnosť, druhá ako akt utvárajúci v sebaprekonávaní vždy nové a tretia ako darujúca, osobitne ako sebadarujúca sa láska. S týmito paradigmami obsahovo korešpondujú tri osoby božskej Trojice i božská Trojica ako celok.

zavrieť

 
 
 • AKCIOVÁ PONUKA

  Na objednávky zrealizované prostredníctvom www.postscriptum.sk
  od 1. 4. do 30. 4. 2020 uplatníme zľavu 50 % z bežnej ceny.


  Platba sa bude realizovať bankovým prevodom na základe faktúry, ktorú zašleme emailom. Objednané knihy doručí Slovenská pošta ako doporučenú zásielku. (Dobierku nebudeme používať.) Do faktúry zahrnieme prepravné náklady podľa cenníka pošty, t. j. od 2 do 3,50 eur podľa váhy zásielky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Tituly dostupné vo forme e-knihy

  ÚSPEŠNE NEŠŤASTNÍ   https://www.martinus.sk/?uItem=713179

  RING SMRTI   https://www.martinus.sk/?uItem=713195

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Zbierku básní

  Pavol Prikryl: Oravské rondely

  môžete teraz získať s osobným venovaním autora

   

Zavrieť